Obavijest o privatnosti i kolačićima

Poštujem Vašu privatnost.

 

Želim Vam osigurati transparentan i jasan uvid u osobne podatke koje o Vama prikupljam, uključujući i pravne osnove za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

Molim Vas da pažljivo pročitate ovu Obavijest u kojoj je navedena moja Politika zaštite privatnosti i kojoj je svrha informirati Vas o tome zašto prikupljam Vaše osobne podatke i kako s njima postupam. Ova obavijest također se odnosi i na kampanje koje provodim putem društvenih mreža drugih voditelja obrade osobnih podataka (npr. Facebook ili Twitter), koje se mogu koristiti za prikupljanje informacija o Vama. Te društvene mreže imaju i vlastita pravila o privatnosti pomoću kojih štite Vaše osobne podatke. Ova politika može biti svakodobno izmijenjena, a ja ću Vas obavijestiti o bilo kojim promjenama ove Obavijesti o zaštiti privatnosti čim to bude moguće.

 

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Ja, Karlo Ressler, odgovoran sam za Vaše osobne podatake.

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka možete mi se obratiti na e-mail adresu: info@karloressler.eu

 

U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujem Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujem u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/2018) i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka za:

  • Slanje potvrda, ažuriranja, upozorenja, biltena ili informacija o raznim kampanjama, kandidatima, pitanjima, pravilima, događajima, resursima, promocijama i natjecanjima;

  • slanje odgovora na Vašu elektroničku poštu, podneske, zahtjeve, pitanja i komentare

  • traženje političke podrške, odnosno podsjećanje na točan datum izbora;

  • za bilo koju drugu svrhu za koju su informacije izričito prikupljene.

 

U gore navedene svrhe mogu Vas kontaktirati na Vašu e-mail adresu ili kontakt telefon.  

Vaše osobne podatke obrađujem kako bi vam mogao pružiti više informacija o politikama ili kampanjama za koje ste pokazali interes ili u koje ste se uključili, kao i u svrhe koje su navedene u ovoj Obavijesti  i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

 

1. Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obrađujem i radi ispunjavanja svojih zakonskih obveza kao npr. čuvanja dokumentacije vezane uz kampanju za izbor zastupnika u Europski parlament.

 

2. Legitimni interes

Vaše osobne podatke imam pravo obrađivati u svrhu svojih legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ću uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem odnosu sa mnom.

Obrada određenih osobnih podataka o Vama u mom je legitimnom interesu. Primjerice, osobne podatke o Vama prikupljam i obrađujem putem svoje web stranice kako bih bio u mogućnosti svoje oglašavanje prilagoditi Vašim potrebama i kako bih bio u mogućnosti dostavljati Vam prilagođene obavijesti o novostima, planiranim aktivnostima i tijeku kampanje, svom radu i slično, putem pošte, elektroničke pošte, društvenih mreža i dr. U slučaju da Vaše osobne podatke obrađujem za potrebe oglašavanja, obavještavam Vas da imate pravo u svakom trenutku protiviti se takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više neću upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.

 

3. Privola

Obradu posebnih kategorija Vaših osobnih podataka, osim ako mi njihova obrada nije nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva (npr. u slučaju da protiv voditelja obrade bude pokrenut sudski postupak u kojem bi voditelj obrade radi zaštite svojih prava i interesa bio prisiljen nadležnom sudu ili drugom državnom tijelu dostaviti podatak iz posebne kategorije osobnih podataka) ili ako drukčije nije propisano obvezujućim / primjenjivim propisima, mogu izvršiti samo na temelju Vaše izričite privole. U tom slučaju poduzet ću odgovarajuće mjere kako bih Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku obavijestio o svrsi obrade za koju mi je neophodna Vaša privola kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome želite li dati privolu.

Ako Vaše osobne podatke obrađujem na temelju dane privole, obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u poglavlju „Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?“.

 

Koje kategorije osobnih podataka obrađujem?

Obrađujem osobne podatke koje sam prikupio od Vas na dobrovoljnoj osnovi putem peticija, poruka elektroničke pošte, društvenih medija, obrazaca ili drugih metoda putem kojih mi predate Vaše osobne podatke, a koji mogu uključivati osobne podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu prebivališta, broj telefona, adresu elektroničke pošte, spol.

 

S kim mogu dijeliti Vaše osobne podatke?

Čuvat ću povjerljivima informacije koje ste mi ustupili te ću podijeliti Vaše podatke samo ako je to u mom legitimnom interesu, ako imam Vašu privolu, ili ako je to nužno, primjerice ako je to moja pravna obveza. Vaše podatke mogu podijeliti sa sljedećim grupama primatelja:

  • Hrvatska demokratska zajednica i članovi Hrvatske demokratske zajednice;

  • Tijela javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvo nadležno za poslove financija, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, nadležno državno odvjetništvo kao i sud, javni bilježnik ili porezno tijelo za potrebe postupka kojega vode i dr.;

  • Fizičke ili pravne osobe koje su sa mnom u poslovnom odnosu, u svojstvu mojih izvršitelja obrade (npr. računovodstveni servis, odvjetnici, pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, marketinške agencije, pružatelji IT usluga, i dr.);

 

Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiram druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u moje ime i prema mojim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ću samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava i sigurnost obrade Vaših osobnih podataka.

Nadalje, Vaše osobne podatke mogu priopćiti odnosno učiniti dostupnim trećim osobama u sljedećim slučajevima: ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi; ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti; ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva se pisanim putem; ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti te u drugim slučajevima sukladno obvezujućim primjenjivim propisima.

 

Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP), te nema prijenosa Vaših osobnih podataka u treće zemlje (zemlje izvan EGP-a).

 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

 

Vaše osobne podatke čuvam onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako me ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

Ako određene osobne podatke obrađujem na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ću brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Sigurnost osobnih podataka

Brinem se o Vašim osobnim podacima. Kako bih zaštitio Vaše osobne podatke, implementirao sam odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zlouporabe Vaših osobnih podatka. Poduzet ću sve razumne mjere kako bih osigurao da su svi pohranjeni osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog korištenja, gubitka ili neovlaštenog pristupa, primjenom raznih odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Ako sumnjate na bilo kakvo neovlašteno korištenje, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim osobnim podacima, molimo Vas da me o tome obavijestite.

 

Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

 

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

Pristup. Imate pravo pristupa Vašim osobnim podacima u svakom trenutku, slanjem zahtjeva kojim ćete zatražiti da Vam dostavim sve Vaše osobne podatke koji se obrađuju.

Prigovor. Imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade, primjerice ako obrađujem Vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa.

Prijenos. Imate pravo zatražiti prijenos osobnih podataka drugom pružatelju usluge – u praksi ovo znači da imate pravo tražiti da Vam dostavim sve osobne podatke koje obrađujem u strojno čitljivom obliku ili zatražiti da ih dostavim izravno drugom voditelju obrade.

Ažuriranje. Imate pravo zatražiti ažuriranje Vaših osobnih podataka, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka u svakom trenutku.

Brisanje. Možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, slanjem pisanog zahtjeva na našu poslovnu adresu.

Pritužba. Ovlašteni ste i podnijeti pritužbu lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka – odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu:

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR – 10 000 Zagreb

Tel. +385 (01) 4609-000

Fax. + 385 (01) 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

 

Obavještavam Vas da ću čuvati evidenciju naše komunikacije, kako bih mogao što efikasnije riješiti bilo koje pitanje s kojim mi se obratite.

Kako bih mogao postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava, imam pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budem mogao potvrditi, imam pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imam pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

 

 

Zašto koristim kolačiće?

 

Moja web-stranica koristi kolačiće, kao što to čine gotovo sve web-lokacije, kako bih vam pružio najbolje moguće iskustvo.

Kada posjetite moju web-lokaciju, postavljeni su kolačići potrebni za pružanje usluga dostupnih putem moje web-stranice ili odredišnih stranica te za korištenje nekih njezinih značajki, kolačići koji se koriste za poboljšanje učinkovitosti i funkcionalnosti mojih web-mjesta ili odredišnih stranica, kolačići usluge Google Analytics i prilagodbe za prikupljanje podataka koji se koriste ili u zbirnom obliku kako bi mi pomogli da shvatim kako se koriste moje web-lokacije ili odredišne stranice ili kako su učinkovite marketinške kampanje, ili da mi pomognu prilagoditi moje web-stranice ili odredišne stranice za vas (Google analytics) i kolačići koji se koriste za praćenje posjetitelja na web-lokacijama i odredišnim stranicama. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinačnog korisnika, a time i za izdavače i oglašivače trećih strana (Facebook, Twitter, Google Analytics).

 

Kako mogu kontrolirati kolačiće?

 

Korištenjem moje web-stranice pristajete na uporabu kolačića.

Možete postaviti ili izmijeniti kontrole web-preglednika da biste prihvatili ili odbili kolačiće. Budući da se načini na koje možete odbiti kolačiće putem kontrola web-preglednika razlikuju od preglednika do preglednika, za više informacija posjetite izbornik pomoću preglednika. Ako još uvijek niste sigurni kako to učiniti, provjerite dokumentaciju samog preglednika.